Στοιχεία επικοινωνίας

Κ.Μ.Π.Χ. ΚΥΚΛΟΣ
Αργ. Εφταλιώτη 37,
Τ.Κ. 54454, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2313-072081

E-mail: info@kyklos-dance.gr kyklos_dance@hotmail.gr